การรับประกันสินค้า

การรับประกันคุณภาพและส่งคืนแก้ไขสินค้าชำรุดเสียหาย

  1. เมื่อท่านได้รับสินค้าภายใน 7 วัน หากตรวจพบว่ามีสินค้ามีความบกพร่อง เกิดปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า แตก เสียหาย หรือเสปกไม่ตรงกับที่ทำสัญญาการผลิตไว้ ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ฝ่ายขายทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์  หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท
  2. โปรดเก็บใบแจ้งหนี้และใบสัญญาการผลิตเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันสินค้า และอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยน หากมีการส่งสินค้ากลับคืนมาแก้ไข ต้องแพ๊คเกจรัดกุมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
  3. การดำเนินการใดๆ ต้องแจ้งฝ่ายขายทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว